HOE LEERO EIGENAARSCHAP VAN LEREN STIMULEERT

Elke maand wordt een van de onderdelen van Leero uitgelicht, met deze maand: eigenaarschap van leren bij de leerling. Anders dan de manier waarop adaptieve programma’s werken, stimuleert Leero een bewuste en actieve leerhouding.

Tegenwoordig volgen veel leerlingen letterlijk onderwijs. Dat wil zeggen, de leerkracht geeft het leren van de leerlingen vorm en de leerling doet wat hem/haar gezegd wordt. Maar wat is leren eigenlijk? Leren is een cyclisch proces dat bestaat uit vier stappen:

eigenaarschap

De meeste leerkrachten geven deze cyclus vorm door doelen te stellen voor de leerlingen, hun prestaties te volgen, het onderwijs af te stemmen op hun behoeften en te toetsen of de leerlingen hun doelen behaald hebben.

Maar, leerlingen leren beter wanneer zij bewust gemaakt worden van en betrokken worden bij hun eigen leerproces. Betekent dat dan dat leerlingen zelf mogen bepalen wat ze gaan leren en hoe ze dat gaan doen? Nee. In een optimaal leerproces sturen de leerkracht en de leerling samen het leerproces. Er is sprake van gedeelde regie.

Veel leerkrachten denken dat gedeelde regie betekent dat ze veel tijd kwijt zijn aan het voeren van gesprekken en het documenteren van gegevens, maar dat is niet nodig. Leero is een digitaal hulpmiddel waarin leerkrachten en leerlingen gezamenlijk de regie hebben over het leerproces van de leerling. Een aantal voorbeelden:

  • De leerlingen kunnen in Leero aangeven wat ze al kunnen of weten ten aanzien van het gekozen leerdoel. Deze informatie is behalve voor de leerling, ook in te zien voor de leerkracht.
  • De leerkracht kan in Leero om een aantal leerdoelen klaar te zetten voor de klas, waarna de leerlingen een eigen doel kunnen selecteren.
  • De leerlingen kunnen in Leero zelf aangeven wat ze gaan doen en wat ze daarbij nodig hebben. Ze kunnen deze taken inplannen op hun takenbord. Ook deze informatie is te bekijken in de leerkrachtomgeving en kan een aanleiding zijn om in gesprek te gaan met een leerling.
  • Na elke gemaakte opdracht geven leerlingen in Leero aan hoe ze de opdracht gemaakt hebben, of ze het doel behaald hebben en vullen ze een evaluatie in.
  • Alle informatie wordt automatisch opgeslagen op de pagina ‘Hoe doe ik het’. Uit dit overzicht kan de leerling aflezen of hij/zij zich ontwikkelt op een bepaald doel. De leerkracht kan deze informatie op groepsniveau en individueel niveau inzien om met de leerlingen het gesprek aan te gaan over hun leerproces.

 

Bewust inzetten van adaptieve software
In eerste instantie denken mensen vaak aan programma’s waarbij de leerstof centraal staat. En dan met name aan oefenprogramma’s voor de basisvakken. Er zijn mooie adaptieve software programma’s op de markt voor taal en rekenen. Al dan niet in combinatie met een papieren methode. Het mooie hieraan is, dat leerlingen directe feedback krijgen vanuit het programma. Het programma past zich aan, aan de prestaties van de leerling. In sommige programma’s zit ook instructie middels animaties of video’s. Ons advies: zeker inzetten, maar doe het bewust!

 

Eigenaarschap: een bewuste en actieve leerhouding

Door alleen met adaptieve programma’s te werken ontstaat het gevaar dat er passiviteit of onverschilligheid ontstaat bij de leerling. Het systeem kijkt immers voor je na en geeft feedback. De vraag is hoe bewust een leerling de leerstof doorloopt. Een leerling die zelf nakijkt, leert zijn eigen werk te controleren en heeft wellicht meer aandacht voor de uitkomsten. Een leerling kijkt daarom in Leero expliciet opdrachten die opgaven bevatten zelf na. Daarnaast kunnen inschattings- en evaluatievragen worden voorgelegd aan de leerling met betrekking tot de leerdoelen. Dit draagt bij aan een bewuste en actieve leerhouding. In Leero kunnen dit soort vragen door de leerkracht worden geïntegreerd in de les.

 

Verder dan de basisvakken

Leero gaat verder dan alleen de basisvakken en gaat uit van het hele curriculum. Leero is een procestool, waarin ook leerstof een plek in krijgt. De bibliotheek maakt het mogelijk om al je bronnen en lessen op te slaan en te delen met collega’s. In onze visie combineer je bestaande papieren en digitale lesmaterialen naar eigen inzicht. In de leeromgeving is een curriculum opgenomen met een kerndoel dekkende leerdoelenset.

Waarom Leero een curriculum met kerndoel dekkende leerdoelenset heeft:

  • Het leren van nu is gefragmenteerd. Begrijpend lezen en spelling zijn vakken geworden, terwijl dit in feite vaardigheden zijn die je inzet om hogere orde doelen te bereiken. Begrijpend lezen en spelling zijn in Leero daarom geen vakken, maar domeinen.
  • Vakoverstijgend denken en leren moet zo eenvoudig mogelijk worden.
  • Leero stimuleert het hogere orde leren, vanuit de taxonomie van Bloom. Hierbij worden meerdere niveaus van leren onderscheiden en combineer je verschillende soorten leermateriaal werkvormen; ofwel Blended Learning.

Marjolijn Sikken

Telefoon: 06 – 127 406 39

E-mail: info@leero.nl

Gratis informatiepakket ontvangen?

Start typing and press Enter to search