LEERDOELEN IN LEERO

Elke maand wordt een van de onderdelen van Leero uitgelicht, met deze maand: de leerdoelen. 

Leero bevat een vakkenstructuur met daarbinnen een curriculum dekkende doelenset. In dit artikel vertelt Marjolijn over de visie op het curriculum en hoe leerdoelen in de Leero kunnen worden gebruikt.

“Momenteel vindt er een heroriëntatie plaats op het curriculum, zegt Marjolijn. “Dat vinden wij een positieve ontwikkeling. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke koers om vast te stellen wat er echt toe doet vandaag de dag. En ook om vanuit een kerncurriculum, ruimte te maken voor leerkrachten en leerlingen om eigen invulling te geven aan het onderwijsleerproces.”

Eigen curriculum ontwikkeld

“Wij hebben gemeend niet te wachten tot er op landelijk niveau overeenstemming is over een hernieuwd curriculum. Vanuit de gedachte ‘the future is now’ hebben we zelf een curriculum ontwikkeld. We onderzoeken wat werkt en we passen onze ‘leerodoelen’ op basis van de feedback uit de praktijk steeds aan. Bij het opstellen van de leerdoelen hebben we onder andere gekeken naar de concept-leerlijnen van de SLO, het model 21e eeuwse vaardigheden, vakliteratuur en de lijn binnen methodes. Veel leerstof blijft relevant. Als voorbeeld zeg ik vaak: 1 + 1 is nog altijd 2. We moeten niet doen of alles ineens anders wordt, want veel vaardigheidsdoelen blijven nodig of blijken juist extra belangrijk te worden. Maar we hebben in onze set wel degelijk nieuwe leerdoelen toegevoegd.”

HOE ZIET DE VAKKENSTRUCTUUR ERUIT?

Leero kent 9 vakken, die allemaal een eigen kleur en lettercode hebben. Deze komen terug in het rooster, het takenbord en in de bibliotheek. Aan elk vak is een doelenset gekoppeld. Daarnaast is het vak ‘keuze’ toegevoegd, bedoeld voor scholen die een vak geven dat niet binnen de Leero-set valt, bijvoorbeeld Spaans. De doelenset kan dan zelf ingevuld worden.

Scheidslijnen in welke model dan ook zijn kunstmatig. In het model van de 21e eeuwse vaardigheden van de SLO staan niet voor niks stippellijntjes tussen de vakjes; er is één en al overlap. De huidige ordening vanuit de kerndoelen in vakken is dat ook. Wanneer is iets bijvoorbeeld aardrijkskunde en wanneer valt het onder biologie of noem je het natuur?

Een ordening heeft ook voordelen, al is het maar om toch een referentie te hebben naar de oude indeling, waar veel bestaand leermateriaal naar geordend is. Leero sluit daarom aan bij de huidige indeling. Daarnaast zijn vakken en domeinen toegevoegd, zoals het vak ‘persoonlijke ontwikkeling’ (PO). Hieronder valt bijvoorbeeld het leren leren, samenwerken en mediawijsheid. Omdat vakoverstijgend werken een belangrijk uitgangspunt is van Leero, is het mogelijk om leerstof en leerdoelen uit het ene vakgebied te integreren binnen een ander vakgebied.

BALANS TUSSEN GEDETAILLEERDE EN TE ALGEMENE LEERDOELEN

“Als je het hebt over leerdoelen stel je jezelf eigenlijk de vraag waarheen leren kinderen?”, vervolgt Marjolijn. “Met andere woorden; een leerdoel geeft een richting aan (curriculair spinnenweb, van den Akker 2003). Op scholen zien we de neiging om doelen zeer fijnmazig te willen formuleren, het liefst zo SMART mogelijk. Dat geeft een gevoel van controle. Het gevolg is dat je erin kunt verzanden. In Leero hebben we geprobeerd hierin een balans te vinden. Niet te fijnmazig, maar ook niet zo algemeen dat het niks zegt. Ook hebben we ervoor gekozen om de doelen niet te koppelen aan een specifieke methode. Want een reden waarom scholen op basis van leerdoelen willen gaan werken, is juist dat ze los willen komen van één bepaalde methode. En staat een doel er niet bij, of wil je wel precies de formulering van de methode, dan kan je als leerkracht aan een les ook eigen doelen toevoegen.”

“Leerdoelen kunnen voor een heleboel doeleinden worden gebruikt. Hiervoor zijn de 4 V’s een hulpmiddel. Wil een school op basis van leerlijnen werken, dan zijn de doelen hierbinnen de Verantwoording van je curriculum. Daarnaast worden doelen gebruikt om ontwikkeling te Volgen. En dan de laatste twee V’s; om te Variëren in leerstofaanbod is het belangrijk dat deze leerstof ook goed Vindbaar is.”

Verantwoording en planning

De doelen worden gebruikt om voor een periode doelen te stellen voor een groep. Deze doelen komen terug in lessen en opdrachten. In Leero laat je dus zien wat je doet en dat is gelijk je Verantwoording. Het schrijven van groepsplannen is hierdoor overbodig.

Voortgang en evaluatie

Daarnaast worden de leerdoelen gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. In de lessen komen de leerdoelen terug en kan je de leerlingen om zelfevaluatie en reflectie vragen. De doelen zijn daarom zoveel mogelijk in kindtaal geschreven, dus: ik kan… ik weet…

De leerkracht geeft in samenspraak met het kind aan of de doelen zijn gehaald. Hij baseert zich hierbij qua Voortgang op resultaten, zelfevaluatie door de leerling en zijn eigen observaties/inzicht .

 

Vindbaarheid en Variëren leermiddelen:

Als je niet (alleen) met methodes wilt werken, maar op basis van leerlijnen met doelen, is het een voorwaarde dat de leermaterialen in de bibliotheek met deze doelen corresponderen.  Je kunt daarom in onze bibliotheek o.a. aangeven bij welke leerdoelen een leermateriaal hoort. Hierdoor kun je zoeken op leerdoel in de bibliotheek en is de kans groter dat je relevant materiaal Vindt en kunt Variëren.

Marjolijn Sikken

Telefoon: 06 – 127 406 39

E-mail: info@leero.nl

Leero, slim organiseren en leren!

Start typing and press Enter to search